Lapsele lasteaia koha taotlemisel esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja lasteaia direktorile vormikohase avalduse ja lapse sünnitõendi koopia.
Avaldus esitatakse lasteaeda (e-postiga, maapostiga või kohapeal direktori vastuvõtu ajal) või täidetakse vallavalitsuse registripidaja juures.
Lasteaiakoha taotlemise avaldus
Kuusalu valla registripidaja registreerib laekunud avaldused elektroonilises järjekorraregistris e-järjekord.
Lapsevanemal on võimalik jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate e-järjekorras siit.
Lasteaia rühmade komplekteerimine algab iga aasta 1. mail. Direktor teavitab hiljemalt iga aasta 31. maiks lapsevanemaid, kas laps saab uuel õppeaastal lasteaiakoha või mitte.
Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord