Lapsele lasteaia koha taotlemisel esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja lasteaia direktorile vormikohase avalduse ja lapse sünnitõendi koopia.

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil. Avaldus esitatakse lasteaeda (e-postiga, tavapostiga või kohapeal) või täidetakse vallavalitsuse haridusteenistuses.

Lasteaiakoha taotluse e-vorm ja taotluse vorm paberkandjal täitmiseks on kättesaadavad siit.

Kuusalu valla registripidaja registreerib laekunud avaldused elektroonilises järjekorraregistris e-järjekord.
Lapsevanemal on võimalik jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate e-järjekorras siit.
Lasteaia rühmade komplekteerimine algab iga aasta 1. mail. Direktor teavitab hiljemalt iga aasta 31. maiks lapsevanemaid, kas laps saab uuel õppeaastal lasteaiakoha või mitte.
Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord