KIIU KIIGEPÕNNI LASTEAIA KODUKORD

1 Üldsätted
1.1 Kiiu Kiigepõnni Lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest
tulenevatest õigusaktidest.
1.2 Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.3 Kodukord on lastele, lapsevanematele, eestkostjatele ja muule lapsevanema poolt volitatud täisealisele isikule (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.4 Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.5 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel (www.kiigeponni.ee) ja on lasteaias tutvumiseks paberkandjal kättesaadav.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1 Lasteaed töötab kell 7.00 – 19.00
Valverühm töötab kell 7.00 – 7.30 ja 18.00 – 19.00.
2.2 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
2.3 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate/assistentide haigestumisel, koolitusel osalemisel).
2.4 Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära talle sobival ajal lasteaia päevakava järgides, arvestades piisava ajavaru, et laps jõuaks hommikul lasteaeda tulles ja õhtul lasteaiast koju minnes rahulikult riided vahetada.
2.5 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.6 Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt määratud isikule, kui vanem on sellest eelnevalt rühma töötajat teavitanud.
2.7 Eriolukordades, kui vanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 646 4390.
2.8 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja vanemat peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui poole tunni jooksul pole vanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.9 Vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kell 8.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.
2.10 Õpetaja/ assistent ei anna last üle vanemale või tema poolt volitatud inimesele, kes on silmnähtavalt alkoholi-, narko-, vms joobes.
2.11 Peale lapse üleandmist vanemale vastutab lapse eest vanem (sh lasteaia territooriumil koos vanematega toimuvatel ühisüritustel).

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1 Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteaias ning mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.
3.2 Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.
3.3 Vanem kasvatab ja arendab last lasteaia igakülgsel kaasabil, sealhulgas osaleb lapsevanemate koosolekutel, nõupidamistel ja loengutes ning arenguvestlustel. Hea koostöö vanemate ja lasteaia töötajate vahel soodustab lapse arengut.
3.4 Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.
3.5 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Kuusalu Vallavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.6 Lasteaeda ei lubata silmnähtavalt haiget last, kui õpetaja/assistendi hinnangul võib lapse terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.7 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest vanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.8 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeedihaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori poolt määratud lasteaia pedagoogiga.
3.9 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat/assistenti esimesel võimalusel.
3.10 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt).
3.11 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.12 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.13 Laps ei tohi kanda ohtlikke riideesemeid (nt pikki salle) ja riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (nt pikki nööre, aasasid jt), mis võivad mängimise või muu tegevuse käigus põhjustada õnnetusjuhtumeid.
3.14 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.15 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.16 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, jättes lapse lasteaia töötaja järelevalve alla.
3.17 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.18 Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.
3.19 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada mängukaaslasi maiustustega, arvestades sealjuures rühmas kehtestatud korra ning laste arvuga rühmas.

4. Turvalisuse tagamine
4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet Terviseamet, tuleohutuse valdkonnas Päästeamet.
4.3 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt. Lapsi on keelatud jätta järelevalveta.
4.5 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja/assistendi ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud õues viibivate rühma laste turvalisuse.
4.8 Laps võib lasteaia hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal.
4.9 Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või avalikku supluskohta suplema viimisel on iga seitsme lapse kohta vähemalt üks pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
4.10 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja/assistendi ja laste suhtarvudest. Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma õpetaja/assistent vanemaid eelnevalt rühma vanemate listis ja infostendil.
4.11 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.
4.12 Vanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.13 Lasteaia territoorium on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.14 Lasteaia territooriumil ei sõida lapsed, vanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.15 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.16 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.17 Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, pöördutakse lasteaia direktori või õppejuhi poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine hoolekogule, sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.
4.18 Lasteaeda ei lubata tööle asuda töötajal, kui töötaja terviseseisund võib kahjustada lapsi või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus saata haigusnähtudega töötaja koju.
4.19 Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias (nt rühma ja/või lasteaia Facebooki konto) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (kirjalikult). Väljaspool lasteaeda meedias avaldatavate fotode ja videote tegemiseks ning avaldamiseks sõlmitakse vanemaga täiendav kirjalik kokkulepe.
4.20 Talveperioodil võib lapsel lasteaias kaasas olla oma kelk, mis on varustatud lapse ja rühma nimega. Lasteaeda kaasa võetud kelkude kadumise või katkiminemise eest lasteaed ei vastuta. Kelk võiks soovitavalt olla tavaline plastkelk ilma pidurite, metallosade ja roolita.