Lapse väljaarvamine lasteaiast toimub:
1) lapsevanema avalduse alusel;
2) lapse kooliminekul;
3) direktori käskkirjaga, kui lapsevanemal on osalustasu ja/või toiduraha võlgnevus üle kolme järjestikuse kalendrikuu eest või kolmel kuul kalendriaasta jooksul
4) direktori käskkirjaga, kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kuu ja lapsevanem ei ole sellest lasteaeda informeerinud.
Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord