Kiiu Kiigepõnni Lasteaia 2017/18 õppeaasta eesmärgid

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Kiiu Kiigepõnni Lasteaia eesmärgid:
• lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
• lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
• laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia teema ja eesmärgid 2017/2018 õppeaastaks

Teema:

Eesti keel mu emakeel, saadab mind mu eluteel, isamaa mu kodumaa, siin ma mängin, suureks saan

Moto:
Ma kuulen ja ma unustan.
Ma näen ja ma jätan meelde.
Ma teen ja ma mõistan.

Eesmärgid:

• Õuesõppe rakendamine igapäevaselt, erinevate aktiivmeetodite kasutamine, kaasaegsete metoodikate kasutamine (Kiusamisest Vaba Lasteaed ja Samm Sammult).
• Lasteaia ja kodu vaheline koostöö lapse arendamisel.
• Laps oskab hoida ja väärtustada Eesti kultuuri ja tavasid.